Adatkezelési tájékoztató

Judit Maruszky Photography

Hatályos: 2018.05.25.–

I. Preambulum és elérhetőségek

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Judit Maruszky Photography által kezelt, azonosított vagy azonosítható, a Judit Maruszky Photography-vel kapcsolatba lépő természetes személyekre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő: Maruszky Judit E.V.

Az adatkezelő címe: 1031, Budapest, Dósa utca 29.

Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 998 0626

Az adatkezelő email címe: *protected email*

(Maruszky Judit E.V. a továbbiakban „Judit Maruszky Photography”)

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a Judit Maruszky Photography a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.

II. A Tájékoztató módosítása

A Judit Maruszky Photography fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A Judit Maruszky Photography a módosításokról az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja.

III. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön, mint érintett megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

IV. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

1. Fotózás

A Judit Maruszky Photography az érintettekről készített fényképfelvételeket elsődlegesen a megrendelés teljesítése, azaz a fényképek elkészítése, szerkesztése, illetve a megrendelőknek történő átadása céljából a GDPR 6. cikk b) pontja alapján, a megrendelés teljesítése érdekében kezeli. A megrendelés egyúttal az érintett képmásának felhasználásához és elkészítéséhez szükséges, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 2:43. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásnak minősül.

A Judit Maruszky Photography a fentieken túl, a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli az érintettek személyazonosító adatait is, így az érintettek nevét, lakcímét vagy értesítési címét, tartózkodási helyét, illetve egyéb címét.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatkezelés kizárólag a kész fényképek átadásáig történik. Az adatszolgáltatás a fényképkészítés és a fényképek átadásának feltétele.

2. Számlázás, számviteli kötelezettségek teljesítése, bizonylatok megőrzése

A Judit Maruszky Photography a szolgáltatással összefüggő számlák kiállításához, a szerződéskötések és fizetések dokumentálásához, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez, könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzéséhez az érintett nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) adószámát (ha szükséges), a szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, bruttó és nettó ellenértékét, a teljesítés dátumát, a számla keltét, fizetési határidejét, valamint az ezen adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Számv. tv.169. § (2) bekezdése].

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szolgáltatásnyújtásról számla nem állítható ki, egyéb bizonylat esetén a megrendelés nem teljesíthető.

3. Panaszkezelés

A Judit Maruszky Photography az esetleges panaszok kezelése céljából az érintettek nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) és az igénybe vett szolgáltatás adatait a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt évig; szavatossági- illetve jótállási igényérvényesítés esetén a szavatossági- illetve jótállási kötelezettség elévülésének időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]; valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése].

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói- illetve szavatossági jogait.

4. Kapcsolattartás

A Judit Maruszky Photography az érintettekkel való kapcsolattartás céljából az érintett telefonszámát, e-mail címét és postai címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) a megrendelés teljesítéséig kezeli.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén előfordulhat, hogy a Judit Maruszky Photography az érintettel nem tud kapcsolatba lépni, és ezért a megrendelést nem lehet teljesíteni.

5. Marketing és ügyfélnyilvántartás

(i) Hírlevél és ügyfél-adatbázis

A Judit Maruszky Photography az ügyfél-adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása céljából az érintettek nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím), e-mail címét, valamint telefonszámát kezelheti.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

Az adatkezelés legfeljebb az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül a Judit Maruszky Photography és partnerei ajánlatairól.

(ii) Online megjelenés

A Judit Maruszky Photography az érintettekről készült fényképfelvételeket, az érintett nevének közlésével, az érintettek kifejezett hozzájárulásával [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] online felületein közzéteheti, és azokat marketing célból felhasználhatja.

Az érintettekről készült fényképfelvételeket a Judit Maruszky Photography saját weboldalán (http://maruszky.com/), valamint saját Facebook (https://facebook.com/juditmaruszky.photography)-, illetve Instagram-oldalán (http://www.instagram.com/juditmaruszkyphotography/) teszi közzé.

Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintettről készült fényképfelvételek nem kerülnek online közzétételre és felhasználásra a Judit Maruszky Photography által, a már közzétett fényképek pedig a Judit Maruszky Photography haladéktalanul törli online felületeiről.

6. Jogi igényérvényesítés

A Judit Maruszky Photography a vele jogviszonyba lépő érintettekkel kapcsolatos polgári- és büntetőjogi igények érvényesítése céljából az érintettek jelen Tájékoztató IV. fejezetében rögzített adatait, valamint az IV. fejezetben rögzített adatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó okiratokat, dokumentumokat és másolatokat kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek (jogi igényeinek) érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

Az adatkezelés az igényérvényesítésre nyitva álló, a vonatkozó szerződésben, illetve jogszabályban megállapított elévülési- illetve jogvesztő határidőig (általános elévülési határidő: 5 év) tart.

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén a Judit Maruszky Photography az érintettől származó megrendeléseket visszautasítja.

7. Üzenetküldés a http://maruszky.com/ weboldalon

A Judit Maruszky Photography a http://maruszky.com/ weboldalon keresztül küldött üzeneteket, illetve az érintett (beküldő) adatait (név és e-mail cím) az érintett hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] kezeli.

Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud kapcsolatba lépni a Judit Maruszky Photography-vel a http://maruszky.com/ weboldalon keresztül.

8. További adatkezelések

A Judit Maruszky Photography a fenti adattípusokon kívül eltérő adatokat is kezelhet. A jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusoktól eltérő adattípusok kezeléséről, vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusok eltérő adatkezelési céllal, illetve jogalapon történő kezeléséről a Judit Maruszky Photography az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja. A külön tájékoztatásban foglaltakat a jelen Tájékoztatóval összhangban kell értelmezni.

Az adatkezelés olyan eseteiben, melyet a jelen Tájékoztató nem szabályoz (például e-mailen történő megkeresések, ajánlatkérések, stb.), a Judit Maruszky Photography a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy az eset körülményei alapján feltételezhető adatkezelési célból, az érintett hozzájárulásával, az adatkezelési cél megvalósulásáig kezel.

V. Adatfeldolgozók

A Judit Maruszky Photography az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódóan, különböző adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Judit Maruszky Photography rendelkezései szerint, a jelent Tájékoztatóval összhangban kezelik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára.

A Judit Maruszky Photography adatfeldolgozói:

– Facebook Inc. (Menlo Park, CA, USA)

– Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA)

– Mike Éva (könyvelés)

A Judit Maruszky Photography a fenti adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozókat is igénybe vehet. További adatfeldolgozók igénybevétele esetén az érintett szóban vagy írásban kap tájékoztatást.

VI. Adatok forrása és az adatkezelés helyszínei

A Judit Maruszky Photography az általa kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől szerzi be.

Az adatkezelés helyszínei:

– 1039, Budapest, Bocskai utca 18. (Judit Maruszky Photography műterme)

– 1031, Budapest, Dósa utca 29. (Judit Maruszky Photography székhelye, az adatok tárolásának helyszíne)

Az adatkezelés – különösen a fényképezés – a fentiektől eltérő külső helyszínen is történhet.

VII. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – így különösen fényképezés, illetve fényképek felhasználása esetén – 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a személyes adataik kezeléséhez az érintett személy szülői felügyeletét ellátó személy, ennek hiányában gyámja az adatkezeléshez hozzájárult.

A Judit Maruszky Photography minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a 16. éven aluli személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok esetén meggyőződjön a tényleges jogosulttól származó hozzájárulás meglétéről. Amennyiben a Judit Maruszky Photography észleli, hogy 16. év aluli személy adatait hozzájárulás nélkül adta meg, vagy a hozzájárulás hamis, illetve nem a hozzájárulás adására jogosult személytől származik, úgy a Judit Maruszky Photography az érintett személyes adatait haladéktalanul törli.

VIII. Az érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

1. Tájékoztatáshoz való jog

A Judit Maruszky Photography megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

2. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Judit Maruszky Photography-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Judit Maruszky Photography az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kérelmére az információkat a Judit Maruszky Photography elektronikus formában, e-mail útján szolgáltatja.

A hozzáféréshez való jog írásban, a Judit Maruszky Photography jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Judit Maruszky Photography indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törlés joga

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Judit Maruszky Photography indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

(a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(e) a személyes adatokat a Judit Maruszky Photography-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a Judit Maruszky Photography-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Judit Maruszky Photography korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Judit Maruszky Photography az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Judit Maruszky Photography vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Judit Maruszky Photography a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Judit Maruszky Photography nem kezeli.
A Judit Maruszky Photography a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

Ha a Judit Maruszky Photography az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Judit Maruszky Photography döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 9. pontban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat.

7. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Judit Maruszky Photography rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Judit Maruszky Photography, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett – amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik – az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9. Hatósági és bírósági jogorvoslat az adatkezelés ellen

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: *protected email*).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: *protected email*) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

IX. Adatbiztonsági intézkedések

A Judit Maruszky Photography az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

Cookie szabályzat

A „sütikről” általában

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

Amennyiben a http://maruszky.com/ weboldal által használt sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy ezt böngészője beállításai között teheti meg.

A http://maruszky.com/ weboldal által használt sütik

Google Analytics sütik

A http://maruszky.com/ weboldal kizárólag Google Analytics sütiket használ. A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk a http://maruszky.com/ weboldal látogatóinak viselkedéséről és jellemzőiről. Ezek a sütik olyan információkat szereznek a weboldal használatáról, melyek segítik, hogy a weboldalt a későbbiekben még átláthatóbbá, illetve könnyebben használhatóvá tehessük. A sütik kizárólag anonim információkat gyűjtenek, így azok nem képesek a felhasználót személy szerint beazonosítani; az így szerzett adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a https://support.google.com/analytics/answer/6004245/ weboldalra.

error: Copyright Judit Maruszky Photography!